วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โครงการพัฒนวิชาการ

โครงการพัฒนวิชาการ  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศแบบผสมผสานของผู้บริหารโรงเรียน  ในโรงเรียนถาวรานุกูลนี้    เป็นโครงการที่เน้นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยบุคลากรของโรงเรียนทั้งโรงเรียน  ซึ่งประกอบด้วยครูอาจารย์ทุกท่านและผู้บริหารโรงเรียน

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โครงการพัฒนาวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการนิเทศแบบผสมผสานของผู้บริหารโรงเรียน ในโรงเรียนถาวรานุกูล

หลักการและเหตุผล
โรงเรียนถาวรานุกูลเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล       World  Class  Standard  School  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการนั่นก็คือความเก่ง    แต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็มุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น  หรือมุ่งให้ผู้เรียนมีความดีอีกด้วย  ซึ่งโรงเรียนเชื่อว่าความเก่งอย่างเดียวไม่พอสำหรับผู้เรียน  ฉะนั้นจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทั้งเก่งและดี  จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความสมบูรณ์อย่างแท้จริง  และเป็นผู้ที่สังคมและประเทศชาติต้องการอีกด้วย